Do Świdnicy Miasto w stylu retro z parowozem 35 1097

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu i Lausitzer Dampflok Club e.V. zapraszają na przejazd pociągiem retro na trasie Wrocław Główny – Świdnica Miasto oraz Świdnica Przedmieście – Wrocław Główny, w dniu 3 grudnia 2022r. W obu kierunkach pociąg będzie się poruszać fragmentem linii kolejowej nr 285, a więc przez Sobótkę. Skład pociągu będzie stanowił parowóz 35 1097 z 1959r. oraz wagony pasażerskie z lat 70-80 ubiegłego wieku. Podobny skład gościł we Wrocławiu w grudniu 2018 roku.
Szczegóły na stronie z biletami – sprzedaż zostanie uruchomiona po zakończeniu wszystkich przygotowań. Link poniżej:

https://app.evenea.pl/event/swidnicabr35/

ORIENTACYJNY ROZKŁAD JAZDY:

Wrocław Główny 12.30 – Świdnica Miasto 13.50

Świdnica Przedmieście (przy ul. Okrężnej) 15.10 – Wrocław Główny 16.25

Ostateczny rozkład jazdy zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu, minimum 5 dni przed rozpoczęciem przejazdu. Dla osób chętnych do spaceru po Świdnicy organizator nie zapewnia transportu na dworzec Świdnica Przedmieście, co należy wziąć pod uwagę w planowaniu wolnego czasu. Dla osób niezainteresowanych zwiedzaniem miasta, istnieje możliwość pozostania w składzie pociągu i przejazdu na trasie Świdnica Miasto – Świdnica Przedmieście.

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław

ksk.rezerwacje@gmail.com

REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne.

1.Przejazd specjalnym historycznym pociągiem turystycznym jest organizowany przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zwanym dalej Organizatorem.

2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd turystyczny są Koleje Dolnośląskie S.A., zwane dalej Przewoźnikiem.

3.Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień i w szczególności podporządkowania się poleceniom obsługi pociągu.

II. Zasady uczestnictwa

1.Przejazd jest organizowany jako przejazd publiczny z ograniczeniem liczby pasażerów wynikającą z nominalnej łącznej ilości miejsc siedzących w pociągu. 

2.Przejazd jest odpłatny na podstawie taryfy organizatora.

3.Organizator nie przewiduje sprzedaży biletów innych niż na relacji Wrocław Główny – Świdnica Miasto oraz Świdnica Przedmieście – Wrocław Główny, TAM i POWRÓT.

4.Organizator zastrzega odmowę wpuszczenia osób do pociągu na stacjach pośrednich jeżeli liczba pasażerów przekroczyła liczbę miejsc w pociągu.

5.Przejazd jest prowadzony w trakcji parowej lub spalinowej, co uczestnik powinien uwzględnić w doborze odpowiedniej odzieży. Wyłączeniu podlegają roszczenia z tytułu zanieczyszczenia odzieży powstałe w wyniku eksploatacji lokomotywy parowej lub spalinowej.

6.Przejazd jest przeznaczony zasadniczo dla osób pełnoletnich. Dzieci do lat 13 muszą w czasie przejazdu przebywać pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Dzieci do lat 4 powinny pozostawać w wózkach dziecięcych lub na kolanach osoby dorosłej

7.W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt, z uwagi na hałas towarzyszący eksploatacji lokomotywy oraz natężenia hałasu wynikającego z przejazdu zabytkowym taborem.

8.Wózki dziecięce bez dzieci można przewozić w miejscu wskazanym przez obsługę w stanie złożonym. Wózki dziecięce, które nie posiadają możliwości złożenia powinny być przewożone bez dzieci w wagonie rowerowym o ile skład jest w niego wyposażony,

9. Organizator nie zapewnia transportu na pociąg powrotny ze stacji Świdnica Przedmieście. Oznacza to że uczestnicy powinnni tam dotrzeć we własnym zakresie. W przypadku spóźnienia na odjazd, organizator nie zwraca kosztów biletu.

10.Wysiadanie i wsiadanie na stacjach pośrednich nie jest zabronione, z zastrzeżeniem ust III pkt. 5

11.W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność

12.Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem lub odmawiający podporządkowania się poleceniom obsługi może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania imprezy.

13.Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.

14.Uczestnik jest zobowiązany okazać obsłudze pociągu dokument pozwalający na potwierdzenie wieku osoby, w przypadku korzystania z biletu ze zniżką, lub bezpłatnego biletu dla dziecka do lat 6.

III. ZAKAZY i inne ograniczenia

1.W pociągu zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych.

2.Zabrania się wychylania, lub wystawiania rąk przez okna podczas jazdy pociągu. Pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu, w przypadku prowadzenia przejazdu trakcją parową.

3.Zabrania się przebywać na platformach końcowych wagonów oraz w przejściach między wagonami.

4.Zabrania się korzystać z toalety podczas postoju pociągu na stacji.

5.Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie po sygnale odjazdu.

6.Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie podczas postojów technicznych (w szczególności pod semaforem lub przed i za przejazdem kolejowym )

7.Zakazuje się biegać w korytarzu wagonów i między wagonami.

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników.

9.Spożywanie posiłków i napojów innych niż określone w pkt 1. jest dopuszczalne. Pasażer samodzielnie ponosi odpowiedzialność w wypadku zabrudzenia odzieży innych pasażerów.

IV. Opłaty

1.Cena biletu normalnego jest publikowana każdorazowo w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora oraz w pociągu i przed pociągiem bezpośrednio do chwili odjazdu pociągu.

2.Ceny za przejazd są zryczałtowane. 

3.Bilety dla większych grup zorganizowanych nie są przewidziane.

4.Nie pobiera się opłat za przewóz wózków dziecięcych.

5.Bilet zarezerwowany przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego, jednak bez wskazania konkretnego miejsca w pociągu.

6.Liczba biletów jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji.

7.Bilet jest biletem na okaziciela, należy go okazać na żądanie obsługi pociągu w każdym czasie trwania przejazdu. Organizator nie przewiduje biletów imiennych.

8.Dziecku do lat 6 przysługuje bezpłatny przejazd w ramach biletu dla osoby dorosłej, jednak bez prawa do zajęcia oddzielnego miejsca siedzącego.

9.Rezerwacja i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów. Osoba rezerwująca dokonuje przelew online za zarezerwowane bilety metodami oferowanymi przez serwis Evenea i w ciągu 24 godzin otrzymuje e-mail z potwierdzeniem oraz biletami. Bilet(y) należy wydrukować i okazać do kontroli obsłudze pociągu. 

10.Sprzedaż biletów w pociągu bezpośrednio przed jego odjazdem jest prowadzona tylko w przypadku gdy do chwili planowanego odjazdu pociągu dotychczasowa liczba sprzedanych biletów nie przekroczyła nominalnej liczby miejsc siedzących w pociągu.

11.Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej na 3 dni przed dniem odjazdu pociągu. 

12.Rezygnacja w terminie późniejszym nie jest możliwa i nie uprawnia do żądania zwrotu ceny biletu.

13.Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w wypadku odwołania przejazdu przez Organizatora. 

14.Organizator ma prawo do odwołania przejazdu z przyczyn technicznych.

15.Organizator w wypadku wyższej frekwencji prowadzić rezerwową listę rezerwacji.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko numer telefonu i email są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji przejazdu automatycznie kasowane.

Organizator lub przewoźnik nie będzie przechowywał danych osobowych, do zgłoszenia ewentualnych reklamacji konieczne jest okazanie dokumentu rezerwacji.