O nas

Jako nieformalna grupa Klub Sympatyków Kolei działa od 1989 roku, kiedy rozpoczął dokumentację fotograficzną kolei w Polsce oraz stanowczą walkę z zakazem fotografowania na PKP.

W 1991 r. powstał Komitet Założycielski Klubu Sympatyków Kolei, który złożył wniosek o rejestrację. Po czym 16 maja 1991 r. Klub Sympatyków Kolei został zarejestrowany przez Sekcję Rejestrową Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu i decyzją nr 13/91 wpisany do rejestru organizacji i stowarzyszeń. Z dniem 1 stycznia 1992 r. KSK Wrocław został członkiem Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei z siedzibą w Poznaniu.

Od 1992 Klub współpracował z PKP w tworzeniu kolekcji zabytkowego taboru kolejowego gromadzonego w skansenie w Jaworzynie Śląskiej (np. dzięki staraniom Klubu w latach 1994-1997 do Jaworzyny Śląskiej sprowadzono parowozy Pt31-49, Ty45-20, Ty43-23, Ty5-16, a także elektrowozy ET22-121 (ex. EP23-001), ET21-100 oraz wiele wagonów).

W 1999 roku Klub otrzymał pierwszą własną jednostkę taboru. Jest nim wagon węglarka typu 29W, który został przekazany przez Elektrownię Turów.

W latach 2001 – 2004 Klub interweniował w sprawie niszczejącego skansenu kolejowego w Jaworzynie Śląskiej, czego konsekwencją były przemiany własnościowe majątku skansenu. Niestety w wyniku podjętych przez Gminę Jaworzyna Śląska decyzji oraz z przyczyn leżących po stronie nowego właściciela dalsza współpraca Klubu nie mogła być kontynuowana.

W 2004 roku kolekcja klubowych pojazdów szynowych zwiększyła się o kolejne wagony, głównie dzięki PKP CARGO S.A. W dniu 26 stycznia 2006 Klub zarejestrował w KRS nowy statut i otrzymał status organizacji pożytku publicznego.

W 2009 roku Klub przystąpił do organizacji muzeum o regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego; do dziś nierozwiązanym problemem jest możliwość jego godnej lokalizacji na obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Jesteśmy stowarzyszeniem, które obecnie posiada najwięcej czynnych eksponatów zabytkowego taboru kolejowego w Polsce. Przez 30 lat działalności udało nam się zgromadzić ponad 100 jednostek taborowych – wagonów oraz lokomotyw wyprodukowanych głównie przez wrocławski Linke Hofmann Werke, PaFaWag oraz ZNTK Wrocław. Siłami naszych wolontariuszy i środkami finansowymi stowarzyszenia ponad 30 z nich udało się już przywrócić do pełnej sprawności technicznej. Służą one do organizacji pociągów specjalnych na terenie Dolnego Śląska, można je również spotkać w produkcjach filmowych. 

WŁADZE KLUBU SYMPATYKÓW KOLEI WE WROCŁAWIU

ZARZĄD:

Prezes: Ryszard Boduszek

Wiceprezes: Jacek Jerczyński

Sekretarz: Sebastian Mikoś

KOMISJA REWIZYJNA:

Paweł Ostrowski

Marcin Sacher

Artur Marsy

SĄD KOLEŻEŃSKI

Krzysztof Gołębiowski

Wojciech Krauze

Mariusz Chronowski


DANE KLUBU:

Nazwa: Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

Skrót: KSK WROCŁAW

Adres: ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław

Adres do korespondencji: skr. poczt. 78, 50-950 Wrocław 68

Fax: +48 71 733 60 47

Nr rej.: Rejestr stowarzyszeń dział A numer 13/91

Data rej.: 28.02.1991 r.

Nr NIP: 894-19-33-751

Nr KRS: 0000076410

Nr REGON: 931504435

Nr konta: 46 1440 1156 0000 0000 0317 4287

Dział gosp.: 1100 JS – 10.09.1992

Od dnia 27.01.2006r. KSK Wrocław jest Organizacją Pożytku Publicznego.