Pociągiem retro do Oleśnicy

Data wydarzenia : 23 marca 2024

Wspólnie z Burmistrz miasta i gminy Oleśnica serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w niecodzienną podróż z Wrocławia do Oleśnicy na “Wielkanocny Oleśnicki Jarmark Wspaniałości”. Przejazd odbędzie się składem historycznym zestawionym z trzech wagonów serii Bi zbudowanych w latach 1928 – 1930. Pociąg przejedzie z Wrocławia Głównego odcinkiem linii kolejowej nr 143, czyli trasą dawnej Kolei Prawego Brzegu Odry otwartą w 1868 roku ( Wrocław Nadodrze – Oleśnica ). Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Burmistrzem miasta i gminy Oleśnica  Skład poprowadzi lokomotywa spalinowa SM30-662. Spalinowóz zbudowano w 1964 roku w zakładach Fablok w Chrzanowie. 
Dodatkowe atrakcje w Oleśnicy:

Oleśnicki Jarmark Wspaniałości

– Park Książąt Oleśnickich

– Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ‘’ATOL”

– Stawy Miejskie w Oleśnicy


Uwaga: wagony nie są ogrzewane, prosimy pamiętać o doborze odpowiednich ubrań.

Rozkład jazdy:

POCIĄGIEM RETRO DO OLEŚNICY
23 MARCA 2024
Przyjazd Odjazd 
Wrocław Główny>>>09:15
Wrocław Mikołajów09:2309:24
Wrocław Nadodrze09:2909:30
Oleśnica (Przerwa na zwiedzanie ~6h)10:0116:00
Wrocław Nadodrze16:3116:32
Wrocław Mikołajów16:3816:39
Wrocław Główny16:47<<<

Bilety na przejazd Tam/Powrót w cenie:

  • Bilet normalny 25 PLN
  • Bilet ulgowy 15 PLN

Bilety do kupienia jedynie na pokładzie pociągu.


REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne.

1. Przejazd specjalnym historycznym pociągiem turystycznym jest organizowany przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zwanym dalej Organizatorem.

2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd turystyczny jest Cargo Master Sp. z o.o.

3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień i w szczególności podporządkowania się poleceniom obsługi pociągu.

4. n/d

5. Opublikowany rozkład jazdy jest orientacyjny. Ostateczny rozkład jazdy zostanie opublikowany na stronie www organizatora nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przejazdów.

6. Wagony pasażerskie w pociągu nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i dzieci w wózkach

7. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest “Regulamin przewozu osób”, zawierający dodatkowe zapisy dotyczące porządku i bezpieczeństwa, umieszczony w widocznym miejscu w wagonach.

II. Zasady uczestnictwa

1. Przejazd jest organizowany jako przejazd niepubliczny z ograniczeniem liczby pasażerów wynikającą z nominalnej łącznej ilości miejsc dostępnych w pociągu.

2. Przejazd jest odpłatny na podstawie taryfy organizatora.

3. Organizator nie przewiduje sprzedaży biletów innych niż na całą trasę przejazdu.

4. n/d

5. n/d

6. Organizator zastrzega odmowę wpuszczenia osób do pociągu na stacjach pośrednich jeżeli liczba pasażerów przekroczyła liczbę miejsc w pociągu.

7. Przejazd jest prowadzony w trakcji parowej lub spalinowej, co uczestnik powinien uwzględnić w doborze odpowiedniej odzieży. Wyłączeniu podlegają roszczenia z tytułu zanieczyszczenia odzieży powstałe w wyniku eksploatacji lokomotywy parowej lub spalinowej.

8. Dzieci do lat 13 muszą w czasie przejazdu przebywać pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Dzieci do lat 4 powinny pozostawać na miejscu siedzącym lub kolanach osoby dorosłej.

9. W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt, z uwagi na hałas towarzyszący eksploatacji lokomotywy oraz natężenia hałasu wynikającego z przejazdu zabytkowym taborem.

10. Wysiadanie na stacjach pośrednich nie jest zabronione.

11. W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność także ze względu na brak podwyższonych peronów na trasie przejazdu 

12. Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem lub odmawiający podporządkowania się poleceniom obsługi lub kierownika pociągu może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania przejazdu.

13. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.

14. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatora (w tym również kierownika pociągu).

15. Organizator nie zwraca kosztów biletów osobom które na stacjach pośrednich nie wróciły do składu w momencie jego odjazdu.

16. Wózki dziecięce bez dzieci można przewozić w miejscu wskazanym przez obsługę w stanie złożonym. Wózki dziecięce, które nie posiadają możliwości złożenia powinny być przewożone bez dzieci w wagonie rowerowym o ile skład jest w niego wyposażony.

17.Uczestnik jest zobowiązany okazać obsłudze pociągu dokument pozwalający na potwierdzenie wieku osoby, w przypadku korzystania z biletu ulgowego, lub bezpłatnego miejsca dla dziecka do lat 4.

18. Na każde żądanie organu kontrolnego w pociągu należy przedstawić do kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

19. Skład nie jest ogrzewany, co należy wziąć pod uwagę w doborze ubrań w przypadku niższych temperatur.

III. ZAKAZY i inne ograniczenia

1. W pociągu bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych.

2. Zabrania się wychylania, lub wystawiania rąk przez okna podczas jazdy pociągu. W przypadku trakcji parowej, pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu.

3. Zabrania się przebywać na platformach końcowych wagonów oraz w przejściach między wagonami.

4. Zabrania się korzystać z toalety podczas postoju pociągu na stacji.

5. Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie po sygnale odjazdu.

6. Zabronione jest wsiadanie lub wysiadanie podczas postojów technicznych (w szczególności pod semaforem lub przed i za przejazdem kolejowym)

7. Zakazuje się biegania w korytarzu wagonów i między wagonami.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników, a także za szkody powstałe nie z winy Organizatora.

9. Spożywanie posiłków i napojów innych niż określone w pkt 1. jest dopuszczalne. Pasażer samodzielnie ponosi odpowiedzialność w wypadku zabrudzenia odzieży innych pasażerów.

IV. Opłaty

1. Cena biletu normalnego i ulgowego jest publikowana każdorazowo w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora oraz w pociągu i przed pociągiem bezpośrednio do chwili odjazdu pociągu.

2. Ceny za przejazd są zryczałtowane. Bilet normalny i ulgowy są biletami TAM i POWRÓT.

3. Bilety dla większych grup zorganizowanych nie są przewidziane.

4. Bilet ulgowy przysługuje osobom w wieku do 18 roku życia.

5. Bilet zarezerwowany przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego, jednak bez wskazania konkretnego miejsca w pociągu.

6. Liczba biletów jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji.

7. Bilet jest biletem na okaziciela, należy go okazać na żądanie obsługi pociągu w każdym czasie trwania przejazdu. Organizator nie przewiduje biletów imiennych.

8. Rezerwacja i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów.

9. Osoba rezerwująca wypełnia formularz online na stronie www.kskwroclaw.pl, wybierając przejazd, rodzaj i ilość biletów, i otrzymuje email z danymi do przelewu. Następnie w ciągu 72 godzin realizuje przelew online za zarezerwowane bilety np. Przelewem elektronicznym i w ciągu kolejnych 7 dni otrzymuje e-mail z potwierdzeniem oraz biletem/biletami w formie plików pdf. Bilety należy samodzielnie wydrukować i okazać do kontroli obsłudze pociągu. Akceptowalne jest okazanie biletu na urządzeniu mobilnym (telefon/tablet), jednak bilet powinien być na nim całkowicie czytelny. Rezerwacje posiadające błędne dane nie będą uwzględniane w procesie sprzedaży biletów. 

10. Sprzedaż biletów w pociągu bezpośrednio przed jego odjazdem jest prowadzona tylko w przypadku gdy do chwili planowanego odjazdu pociągu dotychczasowa liczba sprzedanych biletów nie przekroczyła nominalnej liczby miejsc siedzących w pociągu.

11. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej na 3 dni przed dniem odjazdu pociągu.

12. Rezygnacja w terminie późniejszym nie jest możliwa i nie uprawnia do żądania zwrotu ceny biletu.

13. Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w wypadku odwołania przejazdu przez Organizatora.

14. Organizator ma prawo do odwołania przejazdu z przyczyn technicznych.

15. Organizator ma prawo odwołać przejazd w wypadku zbyt małej frekwencji. W takim wypadku decyzja jest ogłaszana nie później niż 14 dni przed planowaną datą przejazdu.

16. Organizator w wypadku wyższej frekwencji może prowadzić rezerwową listę rezerwacji.

17. Dziecku do lat 4 przysługuje bezpłatny przejazd w ramach biletu dla osoby dorosłej, jednak bez prawa do zajęcia oddzielnego miejsca siedzącego

18. W przypadku niezrealizowania przejazdu po pełnej planowanej trasie z winy Organizatora, Uczestnicy mają prawo do roszczenia:

a ) zwrotu 30% ceny biletu w przypadku wykonania poniżej 70% planowanej trasy

b) zwrotu 70% ceny biletu w przypadku wykonania poniżej 30% planowanej trasy

19. Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy

20. Nie pobiera się opłat za przewóz wózków dziecięcych.

VII. Przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko numer telefonu i email są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji przejazdu automatycznie kasowane.